Związek Strzelecki (popularnie nazywany „Strzelcem”) – paramilitarna organizacja społeczno-wychowawcza powstała w 1910 roku we Lwowie i działająca do 1914 r. będąca podstawą budowania struktur wojskowych Legionów Polskich. Nazwę tę nosiła organizacja paramilitarna w okresie 1918–1939. W 1910 r. z inicjatywy nielegalnego Związku Walki Czynnej, aby umożliwić działania umożliwiające budowę szerszej organizacji militarnej, utworzone zostały legalne organizacje o charakterze paramilitarnym: Związek Strzelecki we Lwowie, oraz Towarzystwo "Strzelec" w Krakowie. Stowarzyszenia działały legalnie na podstawie statutu zatwierdzonego przez władze austriackie. Początkowo Związkiem kierował Wydział Związku Strzeleckiego w składzie: Władysław Sikorski (prezes), Medard Downarowicz, Hoser, Konopacki, Aleksander Litwinowicz, Kazimierz Sosnkowski, Ostrowski, Gustaw Daniłowski, Rysiewicz, Hipolit Śliwiński. Faktycznie kierownictwo sprawował Wydział ZWC. Od 1912 r. Związek Walki Czynnej przekształcił się faktycznie w centralizację organizacji strzeleckich. Miejsce Wydziału zajęła Komenda Główna Związków Strzeleckich z siedzibą we Lwowie, z komendantem Józefem Piłsudskim i szefem sztabu Kazimierzem Sosnkowskim. Komendzie Głównej podlegały Komendy Okręgowe: w Krakowie (Galicja Zachodnia), Rzeszowie (Galicja środkowa) i Lwowie (Galicja Wschodnia) oraz Komenda Królestwa Polskiego i Komenda Zagraniczna. Organizacje strzeleckie działające w zaborze pruskim i Królestwie Polskim pozostawały w konspiracji. W Galicji Związek Strzelecki organizował szkoły podoficerskie i oficerskie, mógł korzystać ze strzelnic wojskowych, odbywać ćwiczenia oraz kupować broń i amunicję. Jego członkami byli przedstawiciele wszystkich warstw społecznych, kierunków i partii politycznych (z wyjątkiem Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy). Szczególną rolę w rozbudowie organizacji odegrali studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
    W maju 1913 zlikwidowano Komendę Główną, jej funkcję przejął Wydział Wojskowy Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, której komendantem wojskowym został Józef Piłsudski. W chwili wybuchu I wojny światowej Związek Strzelecki liczył 6.449 przeszkolonych strzelców w tym:

okręg krakowski – 3.682 strzelców;
okręg lwowski – 1.131 strzelców;
okręg zagraniczny 362 strzelców.

      W tym czasie odrębna organizacja: Polskie Drużyny Strzeleckie liczyła ponad 4 000 przeszkolonych "drużyniaków". Członkowie Związku Strzeleckiego i Polskich Drużyn Strzeleckich stanowili podstawę walczących u boku Cesarstwa Austro-Węgierskiego, oraz konspiracyjne Polskiej Organizacji Wojskowej. Główni działacze: Józef Piłsudski, Kazimierz Sosnkowski, Edward Śmigły-Rydz, Władysław Sikorski, Marian Kukiel, Walery Sławek, Julian Stachiewicz, Aleksander Prystor, Kordian Józef Zamorski, Włodzimierz Tetmajer.
     Po I wojnie światowej powstał Związek Strzelecki. Nawiązywał do tradycji Związku Strzeleckiego z lat 1910-1914. Zrzeszał pozaszkolną, przedpoborową młodzież, głównie wiejską i rzemieślniczą. Prowadził działalność w zakresie wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. Podlegał Ministerstwu Spraw Wojskowych. Należał do Polskich Związków Sportowych. Ściśle związany z obozem J. Piłsudskiego. Terytorialna struktura organizacyjna Związku Strzeleckiego odpowiadała wojskowo-administracyjnemu podziałowi państwa. Związek podzielony był na 3000 oddziałów w 141 obwodach należących do 15 okręgów. Prowadzono w jego ramach działalność oświatową tj. kursy podstawowe, kursy instruktorskie, pogadanki, odczyty, biblioteki i czytelnie. W 1928 roku istniało 70 chórów, 20 orkiestr, 16 domów ludowych z boiskami i 237 świetlic należących do związku. W 1939 ZS liczył ok. 500 tys. członków, którzy w czasie kampanii wrześniowej 1939 wykonywali zadania zlecone przez władze wojskowe. 
 (źródło Wikipedia)

            Prawo Strzeleckie
1) Dobro i pomyślność niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej jest pierwszym i najwyższym prawem strzeleckim
 2) Strzelec służy Rzeczpospolitej i jest dla niej gotów do wszystkich poświęceń
3) Strzelec jest wzorowym obywatelem, a jeżeli zajdzie taka potrzeba żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej
4) Strzelec jest człowiekiem honoru, charakteryzują go wysokie wartości moralne
5) Strzelec drogą szkolenia indywidualnego i zbiorowego kształtuje swoją osobowość i charakter, jest wytrwały, zdyscyplinowany, mężny i śmiały
6) Strzelec postępuje uczciwie wobec każdego człowieka, jest uczynny, koleżeński i ofiarny
7) Strzelec, w ramach swych dobrowolnie przyjętych obowiązków występujących w toku szkolenia i innych czynności organizacyjnych, karnie, sumiennie i ściśle wypełnia polecenia władz Związku Strzeleckiego „Strzelec”, wkładając w ich wykonanie całą swą inicjatywę. Nie ogranicza to w żaden sposób jego praw członkowskich, a w szczególności do krytykowania i wybierania władz Z.S.”Strzelec”
8) Strzelec czynem i zachowaniem popularyzuje ideały braterstwa i służby
9) Strzelec działa w myśl ideałów strzeleckich, w duchu dyscypliny i porządku organizacyjnego
10) Strzelec nieustanni pogłębia swą wiedzę oraz doskonali sprawność fizyczna i umiejętności

Legiony to żołnierska nuta,
Legiony to ofiarny stos, 
Legiony to żołnierska buta, 
Legiony to straceńców los ! 

My, Pierwsza Brygada, 
Strzelecka gromada, 
Na stos rzuciliśmy 
Swój życia los, 
Na stos, na stos !


Stopnie strzeleckie obowiązujące w Związku Strzeleckim
wersja graficzna
                        Kiedyś                                                  
OBECNIE 


REKRUTACJA
KARTKA Z KALENDARZA

MIEJSCE REKLAMOWE, 
CHĘTNIE PRZYJMIEMY REKLAMĘ!!!

Polecane strony:


ZWIĄZEK STRZELECKI "STRZELEC" KG

Nasz Suchedniów

Strzelecki Portal Informacyjny

Związek Strzelecki "Strzelec" Suchedniów

JS 1301 Puławy

Dołącz do nas na Facebooku