Historia "Strzelca" w Suchedniowie


II rząd od góry, 2 od prawego - Edward Kowalik - Zestępca Komendanta ZS "Strzelec" Oddział Suchedniów. Fotografia Strzelców przed wyjściem na front (1921r.).Związek Strzelecki w Suchedniowie - okres międzywojenny

    W okresie międzywojennym po wojnie obronnej w 1920r. z wojny powrócili trzej bracia Kowalikowie i Alojzy Wójcik - nadleśniczy. Wszyscy byli żołnierzami Legionów Józefa Piłsudskiego w roku 1922 z ich inicjatywy istniał już Związek Strzelecki "Strzelec" w Suchedniowie (powstał w 3-cią rocznice Niepodległości 11 listopada 1921r.). Za swój udział w wojnie obronnej jak i wcześniejszych bojach o niepodległość Ojczyzny otrzymali ziemię okazałą bo 10-cio hektarową, na której wybudowali strzelnice broni strzeleckiej, boisko piłki kopanej i "Dom Strzelca", świetlicę kulturalno-sportową dla młodzieży , późniejszy Klub Sportowy "ORLICZ". Komendantem związku był Strzelec i Legionista Alojzy Wójcik a kwatermistrzem i zastępcą Legionista, uczestnik wojny w 1920r. Edward Kowalik, który mieszkał w "Domu Strzelca" wraz z rodziną.
  Działalność była społeczna, oparta na młodych ludziach z Suchedniowskich rodzin robotniczych, odlewni, garncarni i tarktaków. W duchu obronno-sportowym, rywalizacja i ambicja młodych postawiła funndament suchedniowskiego sport, budując ze składek i deputatów drzewnych wspomniany stadion, strzelnice i "Dom Strzelca" (obecnie Orlicz), gdzie organizowano zawody strzeleckie, obronne, mecze piłki nożnej, występy teatralne i zabawy taneczne.
W roku 1947 władza radziecka eksmitowała strzelców z ich domu i przejęła budynek wraz z terenami. 
     Po II wojnie światowej w roku 1983 w Ruch 6-go sierpnia tj. Marsz Szlakiem I-ej Kompani Kadrowej Józefa Piłsudskiego włączył się suchedniowianin Tadeusz Woś. Był to okres podziemnej działalności "Solidarności Walczącej".
    W roku 1988 złożył przysięgę Armii Krajowej na ręce płk Antoniego Hedy "SZAREGO" i Witolda Skrobota "WIERNEGO" na cmentarzu wojennym w Kielcach i obiecał, że utworzy Związek Strzelecki. 
W roku 1989 na podstawie istniejącego prawa jako Komitet Obywatelski powstał Strzelec w kilku miastach. 
   Od 11 listopada 1992r. był już powołany legalnie przy współpracy z Ministrem Obrony Narodowej Związek Strzelecki w Suchedniowie jako 3-ci oddział w Okręgu Krakowskim a 9-ty oddział w kraju.
Oecnie skupia około 30 osób w Suchedniowie, w calym kraju około 10000 członków czynnych w 9-ciu sądownie zarejestrowanych Związkach Strzeleckich, które połączyły się w Federacje Związków i Drużyn Strzeleckich (dane z 1994r.).


PIELGRZYMKI W INTENCJI OJCZYZNY

NIEZALEŻNI HARCERZE

POWSTAJE "STRZELEC" W SUCHEDNIOWIE

  Historia kontynuacji tradycji Związku Strzeleckiego w Suchedniowie i jego początek w przywróceniu można podać na czerwiec 1989r. Po uruchomieniu Młodzieżowego Klubu Abstynenta "ARKA" w Ośrodku Chrześcijańskim Jana Pawła II, drugim etapem było utworzenie niezależnej Biblioteki Parafialnej oraz Grupy Strzelców - Harcerzy Niepodległościowych. Tworzenia grupy podjął się harcerz z dawnej niezależnej drużyny "Czarnej 1" Tomasz Ogonowski. Grupa liczyła już 27 osób i z nieznanych powodów się rozwiązała. W miesiącu listopadzie 1992r. ponownie rozpoczął prace nad tworzeniem "Strzelca" p. Tadeusz Woś przeprowadzając rozmowę w Kielcach z p. Adamem Bąkiem z Armii Krajowej. W marcu 1993r. doszło do kolejnego spotkania pomiędzy panami w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. T. Woś przywozi deklaracje i rozpoczyna Biuro Werbunkowe na razie na bazie własnego domu. W dniu 24 kwietnia odbyła się wycieczka rowerowa Suchedniów - Michniów - Kamień Michniowski - Góra Barbara - Michniów - Ostojów - Suchedniów. Uczestnikami byli: Tadeusz i Daniel Woś oraz Łukasz Bobowski. Podczas odpoczynku w Kamieniu Michniowskim padła propozycja aby utworzyć coś w rodzaju grupy młodzieżowej, która zajęłaby się wycieczkami i sportem. Po tej wycieczce Daniel Woś rozdał deklaracje znajomym kolegom, którym ten rodzaj młodzieżowej działalności odpowiadał. W dniu 13.05.1993r. o godz. 18-tej przy księgarni na Bugaju odbyła się pierwsza zbiórka - było 17 osób. W dniu 15.05. o godz. 8-mej spod budynku Poczty wyruszyła grupa 23 osób na wycieczkę rowerową, która wiodła: Suchedniów - Kruk - Dalejów - Świnia Góra - Bliżyn - Rejów - Suchedniów. Na czwartkowej zbiórce w dniu 20 maja było 33 osoby wraz z prezesem Klubu Trzeźwości "Suchy Dzień" pan Wiesław Zolbach, który zadeklarował wstąpienie do "Strzelca" oraz zaproponował wspólne pomieszczenie w lokalu powstającego Klubu Trzeźwości przy ulicy Mickiewicza 17. Sobota 22 maja 1993r. grupa "Strzelców" z Suchedniowa zostaje zgłoszona przez p. Tadeusza Woś w Kielcach w lokalu WKU na Wesołej. Na to spotkanie p. Woś zaprosił swojego kolegę z czasów szkolnych ze Skarżyska, pana Adama Bąka.
     Po negocjacjach w Sztabie Strzelca w Kielcach, Komendant nie godzi się na tworzenie grupy poniżej 16-tego roku życia. Agument, iż jest już grupa 40 osób i dochodzi jeszcze grupa ze Skarżyska przekonał Sztab Kielecki. Powstaje pluton Suchedniowsko - Skarżyskowski. Rozkaz Komendanta Oddziału Kielce brzmi: "wszystkie osoby powyżej 16-tego roku życia mają być skierowane na Szkolenie Strzeleckie, które odbywać się będzie w Centrum Szkolenia Wojsk ONZ w Kielcach na Bukówce. Osoby te po przeszkoleniu, zdaniu egzaminu i zaprzysiężeniu mają szkolić grupę powstającą w Suchedniowie. Osoby poniżej 16-tego roku życia zrzeszone będą w Organizacji Strzeleckiej -Orlęta-".
3.07.1993r. - w Kielcach na Bukówce egzaminy zdali i zostali dopuszczeniu do Przysięgi Strzeleckiej: Tadeusz Woś, Adam Bąk, Artur Bąk, Krzysztof Pacek, Artur Dziczkowski, Krzysztof Furmańczyk, Dariusz Karpiński, Marcin Lesisz, Eryk Mączyński, Jacek Bilski.

10.07.1993r. - Strzelcy z Suchedniowa biorą udział w Obchodach 50 Rocznicy Pacyfikacji Wsi Michniów. Zadaniem Strzelców jest pełnienie służb porządkowych i obstawa przejść. Dwóch "Orlaków" Daniel Woś i Tomasz Łakomiec służyli przy mszy jako ministranci.

14.07.1993r. - powierzono obowiązki i przyznano stopnie. Tadeusz Woś i Adam Bąk ze Skarżyska mianowano na stopnie drużynowych Z.S. "Strzelec". Drużynowemu Tadeuszowi Wosiowi przydzielono obowiązki D-cy I-go Plutonu Reprezentacyjnego Kielce. Obowiązki trzech drużynowych przydzielono: drużynowy Adam Bąk - I drużyna, strzelec Paweł Piątkowski - II drużyna i strzelec Maciej Wlazło - III drużyna.

27.07.1993r. - o godz. 7-ej spod budynku punktu zbornego przy torach kolejowych (zbiegu ulic Stokowiec i Langiewicza), odbył się zaplanowany i wyczekiwany wymarsz szkoleniowy na "Wykus". W szkoleniu, marsz na azymut w terenie na odległość 30km oraz strzelaniu z karabinku pneumatycznego udział wzięli: drużynowy Tadeusz Woś, Sebastian Markiewicz, Piotr Kabała, Seweryn Młodawski, Marcin Galant, Tomasz Łakomiec, Marcin Kowalik, Rafał Kowalski, Daniel Woś, Jerzy Krzemiński, Michał Szcześniak.


UROCZYSTA PRZYSIĘGA STRZELECKA - 1.08.1993r.

   O godzinie 12-tej meldunkiem złożonym przez drużynowego Tadeusza Wosia, Szefowi Służb Liniowych Z.S. "Strzelec" Oddziału Kielce p.por. Armii Krajowej Januszowi Szlagowskiemu ps. "Marmur", rozpoczął się przebieg Uroczystego Zaprzysiężenia I Plutonu Reprezentacyjnego Związku Strzeleckiego "Strzelec" OSW Oddział Kielce. Meldunek przed Kościołem Garnizonowym w Kielcach.
Drużynowy Tadeusz Woś składa meldunek gotowości do rozpoczęcia uroczystości p.por. Januszowi Szlagowskiemu. W oddali grupa kombatantów Armii Krajowej. W jasnej marynarce z torbą pod pachą Komendant "Szary" Antoni Heda. Legendarny D-ca Armii Krajowej.


MSZA ŚW. POLOWA W SZEWCACH - 12.09.1993r. 

   O godz. 15-tej rozpoczęła się msza święta polowa pod pomnikiem poległych żołnierzy Armii Krajowej ze zgrupowania ppłk. Antoniego Hedy "Szarego". Udział w uroczystościach jak co roku wziął Komendant "Szary".
Ze strony Związku Strzeleckiego "STRZELEC", mieliśmy silną reprezentacje plutonu w ilości 20 Strzelczyń, Strzelców i Orląt oddziału Suchedniów-Skarżysko, dowodzony przez st. sierżanta Tadeusza Woś. 
  Oddział w Szewcach wizytował Komendant Główny Związku Strzeleckiego "STRZELEC" O.S.W. Wiesław Gęślicki.
   Po mszy tradycyjna grochówka w domu, domu strzeleckich tradycji przyjmowania Strzelców corocznego Marszu Kadrowego, Danusi i Franka Kłobuckich.


ROZCZŁONKOWANIE ODDZIAŁU KIELCE - 8.09.1993r.

    Komendant Główny Związku Strzeleckiego "STRZELEC" Wiesław Gęślicki, po zapoznaniu się na miejscu ze sprawą zawieszenia w czynnościach Dowódcy Oddziału Kielce p.Myszkowskiego, podjął decyzję rozczłonkowania Oddziału Kielce na trzy oddziały, obowiązki powieżył:
- ppor A.K. Janusz Szlagowski - Oddział Kielce
- st. sierżant Adam Bąk - Oddział Skarżysko
- st. sierżant Tadeusz Woś - Oddział Suchedniów
   D-ca Oddziału Wojewódzkiego ppor. A.K. Janusz Szlagowski przedstawił sytuację jaka się wytworzyła w Związku Strzeleckim "STRZELEC" O.S.W. Oddział Kielce oraz zapoznawszy wszystkich z decyzją Zarządu Głównego, przedstawił swoją wizję pracy Oddziału Wojewódzkiego oraz przedstawił osoby, które powołał na stanowiska Sztabu Oddziału Wojewódzkiego.
   Chęć współpracy z Oddziałem Wojewódzkim w Kielcach zadeklarowały Oddziały Skarżysko i Suchedniów. Powołano Oddział miejski Kielce i tak rozpoczyna pracę nowe ogniwo Oddział Wojewódzki (przed wojną były to Obwodu lub Okręgi).


MARSZ NA AZYMUT - DALEJÓW - 11.12.1993r.STRZELECKA WIGILIA W PWiWF KIELCE - 20.12.1993r.

   O godz. 11.30 w sali Marmurowej Domu Józefa Piłsudskiego w Kielcach rozpoczęła się I Wigilia Strzelecka w wolnym kraju. Wprowadzono sztandar 4 pułku piechoty Legionów Armii Krajowej, a następnie Komendant Oddziału Wojewódzkiego inspektor Janusz Szlagowski powitał gości i strzelców. Podczas uroczystości opłatkowej jednym z punktów było zaprzysiężenie "Strzelców" i "Orląt" Oddziału Kielce. Dwóch Strzelców Maciek i Krzysiek Sołkiewicz z Oddziału Suchedniów złożyli strzelecką przysięgę. Maciek Sołkiewicz został wyróżniony złożeniem przysięgi na Sztandar 4-go Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej.


SUCHEDNIOWSKI BETLEJEM - 30.12.1993r.

Dowódca Oddziału Suchedniów, chor. Tadeusz Woś - wita wszystkich w Betlejem Suchedniowskim, w miejscu, gdzie urodziło się nie jedno suchedniowskie życie. Lokal, który zajmujemy był sławnym ośrodkiem zdrowia a przede wszystkim porodówką. Siedzi od prawej: chor. Marek Sikorski d-ca Oddziału Kielce, córka d-cy z Suchedniowa 6-letnia Kasia Woś, Kazimierz Zielonko.


131 ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO - WĄCHOCK - 23.01.1994r. STRZELECKA PRZYSIĘGA

    23.01.1994r. zostanie dla wielu ludzi pamiętną datą. Centralne Obchody 131 Rocznicy Powstania Styczniowego rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny, a także przywrócenia miastu Wąchock praw miejskich, które utraciły dekretem carskim po upadku Powstania Styczniowego. Po mszy delegacje z kwiatami, a także Wójtowie, Burmistrzowie oraz Wojewoda w asyście kompani "Strzelców" udali się pod Pomnik Poległych w Powstaniu Styczniowym, gdzie złożono kwiaty oraz gdzie odbyła się Przysięga Strzelecka oddziałów Skarżysko, Suchedniów, Kielce. Następnie głos zabrał ppłk AK Antoni Heda ps "SZARY" jako jeden z organizatorów. 


II WALNY ZJAZD DELEGATÓW OKRĘGU KRAKÓW - KIELCE 19.02.1994r.

     Oficjalna część zjazdu w sali kominkowej Domu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Od prawej: p.Surgot, z-ca D-cy Jednostki na Bukówce w Kielcach ppłk Kozioł, D-ca Obrony Cywilnej w Kielcach ppłk Domański, ppłk Józef Kania - członek Rady Okręgu Krakowskiego ZS"STRZELEC", ppor. Janusz Szlagowski - inspektor d-ca Oddziału Wojewódzkiego w Kielcach, z-ca komendanta WKU w Kielcach por.AK Majchrowicz vice prezez okręgu AK (uczestnik Marszów Kadrowych).


MAJ - STRZELANY

    Od 17.04.1994r. do 14.05.1994r. odbyliśmy 4 strzelania w tym jedne zawody o Puchar Burmistrza miasta Suchedniów, gdzie na 12 drużyn Strzelcy zajęli 4 miejsce. Dwuktrotnie odbyły się zawody oddziału.


POGRZEB "NURTA" 10-11.06.1994r.SUCHEDNIÓW - OSTOJÓW - MICHNIÓW - WYKUSPRZYSIĘGA W SZEWCACHPIŁSUDSKI W OPATOWCU - 25.09.1994r.

25 września 1994r. w Opatowcu nad Wisłą dokonano odsłonięcia pomnika Józefa Piłsudskiego. Statua przedstawia Marszałka w postawie stojącej, opartego o szablę i patrzącego w stronę Wisły. Przy dzwiękach "Marsza Pierwszej Brygady"wciągano sztandar na maszt. To proste zespolenie dumnej pieśni żołnierskiej z oficjalnym uhonorowaniem narodowej flagi wywarło jednak niesamowite wrażenie na tych, którzy pamiętają własne zmagania w walce o niepodległą Ojczyznę - jak wyznał ze wzruszeniem jeden z przedstawicieli starszego pokolenia kombatantów. Wartę honorową przy pomniku pełnili reprezentanci Związku Strzeleckiego "STRZELEC". Centralnym punktem uroczystości w Opatowcu była Msza św. sprawowana przez ks. infułata Józefa Gurdę. 
MARSZ SZLAKIEM POWSTAŃCÓW Z 1863r. "RÓWNOŚĆ-WOLNOŚĆ-NIEPODLEGŁOŚĆ" SUCHEDNIÓW - BODZENTYN 22.01.1995r."STRZELCY" NA WAWELU - 19.03.1995r.


19 marca 1995r. - w dniu imienin wielkich rodaków - odbyła się na Wawelu Msza św. w intencji Marszałka Józefa Piłsudskiego i Księcia Józefa Poniatowskiego. W uroczystościach tych uczestniczyli również "Strzelcy" Oddziału Suchedniów. Między innymi nasi przedstawiciele trzymali wartę honorową przy krypcie Marszałka.
Po Mszy św. wszyscy udali się do podziemi, gdzie przy trumnie Marszałka składano kwiaty. W imieniu suchedniowskiego oddziału symboliczną wiązankę złożyli sierż. Krzysztof Sołkiewicz i drużynowy Seweryn Młodawski.
Po zakończeniu uroczystości "Strzelcy" zwiedzili Wawel, Sukiennice i Kościół Mariacki.
Bractwo Kurkowe składające wiązankę.


ANIELIN - 31.04.1995r.WYKUS - WĄCHOCK 10-11.06.1995r. 

     10 czerwca na Wykusie odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne. W pobliżu kapliczki Matki Boskiej Bolesnej rozbili swe namioty harcerze ZHR i "Strzelcy". Przybyli z całej Polski. O 6-tej wieczorem rozpoczęła się Msza św., po niej następił Apel Poległych i salwa honorowa oddana przez kompanię policji. Po tych uroczystościach na placu pozostali tylko "Strzelcy" - wtedy młodzi rekruci złożyli przysięgę strzelecką. Na polu namiotowym Antoni Heda "SZARY" zapraszał wszystkich na wspólne ognisko. Do późnych godzin nocnych rozlegał się śpiew...
     Rankiem 11 czerwca wszyscy ruszyli do Wąchocka. Przed klasztorem Cystersów odbyła się Msza św. koncelebrowana przez ks. bp. Edwarda Materskiego, ks. inf. Józefa Wójcika i opata Cystersów.
  Po Mszy św. i poświęceniu nowych tablic pamiątkowych, wbudowanych w mur kościoła odbyła się defilada przed pomnikiem "Ponurego". Przemaszerowały poczty sztandarowe, kompania honorowa policji, "Strzelcy" i harcerze. Po defiladzie dowódcy "Strzelca" zbierali gratulacje od wiekowych żołnierzy AK i innych weteranów wojny. "Stara wiara" była mile zaskoczona poziomem wyszkolenia młodych chłopców w strzeleckich mundurach.


"WIANKI - 95"

    W noc świętojańską "Strzelcy" wypłynęli w "paradzie łodzi". Łodzie oświetlone barwnymi lampionami stanowiły niemałą atrakcję. Oficerowie "Strzelca" na wyspie odpalili sztuczne ognie. Przez piętnaście minut zoc zamieniła się w dzień z kolorową tęczą na niebie.


LETNIE ĆWICZENIA NA BUKÓWCEPREZYDENT W SUCHEDNIOWIE - 16.10.1995r.NRS W SUCHEDNIOWIE - 21.10.1995r.


    W Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suchedniowie odbyła się Naczelna Rada Strzelecka. Wieczorem zorganizowano ognisko strzeleckie z tradycyjną kiełbasą.


MIKOŁAJKI - 6.12.1995r.OPŁATEK "STRZELCÓW" - 6.01.1996r.

    Dnia 6 stycznia 1996r. (sobota) odbył się w lesie przy ognisku opłatek dla "Strzelców". 
    7 stycznia w lokalu "Strzelca" odbył się uroczysty opłatek dla seniorów "Strzelca" oraz honorowych gości.


MARSZ SZLAKIEM POWSTANIA - 21.01.1996r.

     Tego dnia o godz. 8.30 odprawiona została Msza św. w intencji powstańców. Po Mszy św. spod powstańczego krzyża (ul.Bodzentyńska) wyruszył "Marsz Strzelecki" w kierunku Bodzentyna. W marszu wzięły udział oddziały z Kielc, Suchedniowa i Skarżyska. Brały też udział Orlęta AK i itp. grupy - chociaż mniej liczne. Pierwszy postój miał miejsce we Wzdole pod szkołą im."Wybranieckich". Tu harcerze przygotowali poczęstunek dla uczestników Marszu. Do Bodzentyna przybyliśmy na godz. 14.30. Po całej oficjalnej ceremoni nastąpił posiłek. Mróz w południe wynosił -12 stopni, do tego bardzo dokuczał wiatr wschodni. Nigdzie tak nie smakowała gorąca grochówka jak tutaj. 


137 Rocznica Centralnych Obchodów Powstania Styczniowego 23.01.2000r. Wąchock
Poczet Sztandarowy: 
Tomasz Świtek
Marek Działowski
Radek Porębski


PRZYRZECZENIE STRZELECKIE - SUCHEDNIÓW 05.02.2000r.

Przyrzeczenie złożyli:
1. strz. Anna Dulęba
2. strz. Piotr Kaczmarczyk
3. strz. Kamil Bąk
4. strz. Darek Zarzycki

Przyrzeczenie odnowili:
1. st.insp. Tadeusz Woś
2. st.strz. Milaszkiewicz Przemek
3. st.strz. Bryczkiewicz Piotr
4. st.strz. Porębski Radek
5. sek. Świtek Tomasz
6. str.sierż. Pałgan Paweł
7. sier. Milaszkiewcz Dominik
8. mł.insp. Woś Daniel
9. strz. Przeorski Łukasz


GALERIA ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI W ROKU 2000 W KTÓRYCH "STRZELCY" SUCHEDNIOWSCY BRALI UDZIAŁI WALNY ZJAZD DELEGATÓW ZS"STRZELEC" R-W-N - 3.03.2001r. SUCHEDNIÓW

    Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w dniu 3 marca 2001r. gościła uczestników I Walnego Zjazdu Delegatów Związku Strzeleckiego Wolność-Równość-Niepodległość.
    Na komendę Tadeusza Wosia wprowadzono poczet sztandarowy a następnie odśpiewany został hymn państwowy.
    Następnie T.Woś w serdecznych słowach powitał przybyłych na zjazd gości: posła Mariusza Olszewskiego, radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Jana Komonia, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Ryszarda Krakowiaka, radnych powiatowych Janusza Borowca i Tadeusza Sikorę, starostę Andrzeja Bętkowskiego, burmistrza Tadeusza Bałchanowskiego oraz seniorów - członków przedwojennego Związku Strzeleckiego: Władysława Jesionowskiego, Henryka Dąbczyńskiego i Czeslawa Góralczyka.
    Na zjazd przybyło 26 delegatów m.in. z Suchedniowa, Krakowa, Gdańska, Nowego Dworu Mazowieckiego, Kielc, Skarżyska, Starachowic.
W kolejnym punkcie zjazdu wyłoniono komisję mandatowo-skrutacyjną (J.Borowiec, S.Synowiec, J.Komoń) oraz uchwał i wniosków (E.nowak, K.Zakrzewska, R.Krakowiak).
    Zebranie inicjatywne w celu powolania organizacji odbyło się 4.11.2000r. Wyłoniono wówczas Tymczasową Komendę Główną i ta grupa kilku osób doprowadziła do zarejestrowania organizacji w Sądzie Okręgowym w Kielcach w dniu 29.12.2000r. 
    T.Woś przybliżył zgromadzonym historię organizacji, która swe korzenie wywodzi z okresu międzywojennego oraz marszów "kadrówki" na trasie Kraków - Kielce organizowanych od początku lat osiemdziesiątych. Obecnie w całym kraju działa 9 organizacji strzeleckich podzielonych programowo, ale współpracujących ze sobą. Do czasu zjazdu TKG doprowadziła do rejestracji związku, zorganizowała spotkanie opłatkowe, uczestniczyła w kilku uroczystościach patriotyczno - religijnych zaś dzięki przychylności starosty skarżyskiego uzyskała lokal w SOSzW na Baranowskiej Górze. 
    W dalszej części zjazdu dononano wyboru władz związku. Komendantem Głównym wybrano Tadeusza Wosia. W skład Naczelnej Rady Strzeleckiej wybrani zostali: Tadeusz Sikora, Angelika Pisarek, Mariusz Olszewski, Andrzej Bętkowski, Jan Komoń, Ryszard Krakowiak, Jan Borowiec, Janusz Borowiec, Krzysztof Szczygieł, Jerzy Stopa, Rafał Chmura, Jerzy Bożyk oraz Zbigniew Kubieński.
      Do Komisji Rewizyjnej Wybrano następujące     osoby: Elżbieta Nowak, Józefa Życińska, Henryka   Ślusarczyk, Stanisław Pajek i Tomasz Świtek. Sąd   Honorowy tworzą: Leszek Nowak, Czesław           Góralczyk, Krystyna Ptak, Lech Raczyński,           Władysław Jesionowski.
      Wszystkim wybranym w skład władz związkowych gratulacje przekazał burmistrz T.Bałchanowski.
      Ostatnim punktem zjazdu było podjęcie uchwał m.in. w następujących kwestiach: 
     - nadania T.Wosiowi i Antoniemu Heda "SZARY" stopnia brygadiera,
     - nadania honorowego członkostwa ks. infułatowi Józefowi Wójcikowi        oraz wąchockiemu opatowi Eugeniuszowi Kocikowi,
     - nawiązania współpracy z organizacjami patriotyczno -                              niepodległościowymi,
     - nawiązanie współpracy ze szkołami noszącymi imię Józefa                      Piłsudskiego, 
     - podniesienie rangi "Marszu Powstańczego" do imprezy rangi                    ogólnopolskiej,
     - powołanie zespołów ogólnoprogramowych,
     - wydawanie biuletynu informacyjnego

czonek współpracujący Jacenty Kita


MARSZ SZLAKIEM POWSTANIA 1863r. - SUCHEDNIÓW-BODZENTYN 26/27.01.2002r.

   Msza św. w suchedniowskim kościele parafialnym odprawiona przez księdza infułata Józefa Wójcika rozpoczęła tegoroczny marsz Szlakiem Powstania Styczniowego. 
         Oprócz "Strzelców", harcerzy, kombatantów, młodzieży szkolnej, pocztów sztandarowych uczestniczyli dostojni goście: Antoni Heda "SZARY", radny sejmiku wojewódzkiego Jan Komoń, członek Zarządu Województwa Mariusz Olszewski, radni powiatowi: Ryszard Krakowiak, Janusz Żmijewski i Maciej Garbala, przewodniczący naszej Rady Miejskiej Jerzy Markiewicz, burmistrzowie Tadeusz Bałchanowski i Stanisław Kania, samorządowcy z Bodzentyna i Wąchocka.
   Na komendę Tadeusza Wosia, przy dźwiękach orkiestry, odegrany został hymn państwowy, a następnie odsłonięto tablicę pamiątkową, poświęconom bohaterom wydarzeń sprzed 139 lat. Aktu tego dokonali: Antoni Heda, Jan Komoń, Tadeusz Bałchanowski i Andrzej Kania zaś poświęcenia dokonał ks. infułat Józef Wójcik. Autorem tablicy jest Marek Banaszek.
       Po odegraniu "Marszu Legionów" kolumna, żegnana przez orkiestrę, poprzedzona jeźdźcami, wyruszyła w dalszą drogę. Niestety aura im nie sprzyjała. Już po kilku kilometrach zaczął padać zimny deszcz.
       Kolejnym punktem przystankowym był Michniów. Po odpoczynku w szole pod pomnikiem ofiar pacyfikacji złożone zostały wiązanki kwiatów. Następnie wyruszono w kierunku Wzdołu Rządowego, gdzie w miejscowej szkole odbyło się spotkanie opłatkowe. 
        Kolumnę marszową w Bodzentynie obok Urzędu Miasta i Gminy witały władze miasta, poseł Józef Szczepańczyk oraz współorganizatorzy marszu. Po zapaleniu pochodni nastąpił wymarsz pod "organistówkę", gdzie odegrany został hymn narodowy, a następnie okolicznościowe, nawiązujące do tradycji powstańczej przemówienie wygłosił zastępca burmistrza Mariusz Kozera. 
        Delegacje udały się natomiast pod mogiłę powstańczą na cmentarz parafialny, gdzie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Dokonali tego m.in. Tadeusz Bałchanowski, Stanisław Kania i Maciej Garbala.
       Poczęstunek wojskową grochówką w bodzentyńskiej podstawówce zakończył pierwszy dzień uroczystości. 
     W drugim dniu miejscem uroczystości był Wąchock. Godziny poranne spędzono na zwiedzaniu muzeum przyklasztornego, następnie sformułowana przed pomnikiem Jana Piwnika "Ponurego" kolumna przeszła pod mogiłę powstańczą, ufundowaną w 1880r., gdzie złożono kwiaty i zapalono ognie pamięci. Wydarzenia sprzed lat przypomniała burmistrz Wąchocka Bożena Markiewicz.
    Uroczystą Mszą św. w kościele klasztornym Ojców Cystersów odprawił ksiądz opat. Akademia w Gminnym Ośrodku Kultury zakończyła tegoroczne obchody rocznicowe. Do zobaczenia za rok, na kolejnej, jubileuszowej trasie marszu - żegnali się uchestnicy obchodów.

Jacenty Kita


KADRÓWKA 2002 - KRAKÓW-KIELCEROCZNICA ROZBICIA KIELECKIEGO WIĘZIENIA UB11 LISTOPADA 2002 - KIELCEJUBILEUSZ X-cio LECIA140 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO10 MARSZ SZLAKIEM POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 1863r.  "RÓWNOŚĆ-WOLNOŚĆ-NIEPODLEGŁOŚĆ"           SUCHEDNIÓW-BODZENTYN-WĄCHOCK  2003r.63 ROCZNICA ROZSTRZELANIA 360 CZŁONKÓW ORGANIZACJI "ORZEŁ BIAŁY"Z INNYCH UROCZYSTOŚCI W 2003r.MARSZ SZLAKIEM POWSTAŃCÓW 1863r. "RÓWNOŚĆ-WOLNOŚĆ-NIEPODLEGŁOŚĆ" SUCHEDNIÓW-BODZENTYN-WĄCHOCK 2004r.

   W sobotę i niedzielę w Suchedniowie, Bodzentynie odbyły się uroczystości związane z 141 rocznicą wybuchu powstania styczniowego. W uroczystościach oprócz społeczeństwa gmin, władz samorządowych wziął udział legendarny dowódca AK Antoni Heda ps. "SZARY". W Wąchocku uroczystości rozpoczęły się przy mogile powstańczej, gdzie złożono kwiaty. Później uczestnicy zwiedzili w klasztorze muzeum walk o niepodległość  oraz uczestniczyli w uroczystej Mszy świętej.


WYKUS 2004

     61. rocznicę przysięgi Zgrupowań Partyzanckich AK i 60. rocznicę śmierci mjr. Jana Piwnika obchodzono uroczyście na Wykusie i w Wąchocku.
   Dwie rocznice były okazją do spotkania się licznego grona mieszkańców, kombatantów z całej Polski, posłów, władz samorządowych Wąchocka, Bodzentyna i Suchedniowa. Jak zwykle przybyli też żołnierze mjr. Jana Piwnika "Ponurego". Do dziś zostało już ich tylko 17... Kto mógł, dotarł na Wykus, aby pomodlić się za zmarłych kolegów.
     W sobotę uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą, której przewodził o. Eustachy Kocik. Homilię wygłosił ordynariusz diecezji radomskiej ks.bp. Zygmunt Zimowski. O szczególnym znaczeniu Wykusu płomienne przemówienie wygłosił ks.infułat Józef Wójcik, od soboty kapelan środowiska "Ponury-Nurt" żołnierzy AK. W trakcie uroczystości studenci I roku Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach złożyli ślubowanie. Były też odznaczenia. Policyjną Odznakę Zasługi im. Ponurego dostał wyróżniający się policjant kom. Sławomir Sędybył. Por. Zdziaław Rachtan "HALNY" otrzymał złoty medal "Za zasługi dla policji". Później złożono wieńce i kwiaty pod Kapliczką Matki Bożej Bolesnej, patronki żołnierzy "Ponurego".
    W niedzielą Mszę św. odprawiono w murach prastarego kościoła w Wąchocku. Padający deszcz sprawił, że nie skorzystano z przygotowanego ołtarza polowego. Po Mszy św., w asyście orkiestry z Suchedniowa, przybyli na uroczystość złożyli kwiaty pod pomnikiem "Ponurego" na wąchockim rynku oraz jego grobie w krużgankach opactwa, gdzie prochy majora spoczywają od 1988r. 
    Dwudniowe uroczystości zakończyła defilada kompanii honorowej studentów kieleckiej WSH, pocztów sztandarowych i harcerzy.


INNE UROCZYSTOŚCI Z ROKU 2004MARSZ SZLAKIEM POWSTAŃCÓW 1863r. "RÓWNOŚĆ-WOLNOŚĆ-NIEPODLEGŁOŚĆ" SUCHEDNIÓW-BODZENTYN-WĄCHOCK 2005r.

Zdjęcie drużyny młodszych strzelców z Suchedniowa, prawdopodobnie 1938r.

Por. Jan Majewicz "Piętka" żołnierz I Brygady Legionów Polskich, pochodził z Suchedniowa i zmarł w Suchedniowie. Pochowany na cmentarzu Parafialnym w Suchedniowie gdzie koledzy postawili mu piękny pomnik. Foto ze zbiorów Fr. GładyszaZdjęcie to por. Jan Majewicz otrzymał z rąk Marszałka J.Piłsudskiego w dniu odejścia ze służby do Rezerwy. Foto ze zbiorów Fr. GładyszaGlejs do prawa noszenia odznaki Brygady "Za wierną służbę" dla J. Majewicza. Foto ze zbiorów Fr. GładyszaZ-ca Komendanta oddziału Związku Strzeleckiego w Suchedniowie - komp. ZS Edward Kowalik (1898 - 1985).Foto ze zbiorów A.Nowaka.Foto ze zbiorów A.Nowaka.Foto ze zbiorów A.Nowaka.Foto ze zbiorów A.Nowaka.Foto ze zbiorów A.Nowaka.Powróciły prochy "NURTA" do kraju do Suchedniowa. 

Udział we mszy świętej w intencji Ojczyzny oraz sprowadzeniu prochów D-cy Zgrupowań Partyzanckich "PONURY-NURT" Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps.Nurt. Udział wzięło 19 Strzelców i 43 Orlaków.


Odzyskanie Niepodległości 11 listopada 1918r.

Suchedniów - kościół św. Andrzeja - 11 listopada 1993r. Delegacja Związku Strzeleckiego "STRZELEC" w składzie: st. strzelec Krzysztof Furmańczyk, st. sierżant Tadeusz Woś, st. strzelec Dariusz Karpiński złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą "NURTA" w elewacji budynku kościoła i zapaliła znicze (jako jedyna). Udział we mszy świętej w intencji Ojczyzny wzięli Strzelcy i Orlęta Z.S. "STRZELEC" Oddział Suchedniów. Wydaliśmy 1 numer Pisma Z.S."STRZELEC" Odziału Suchedniów w nakładzie 500 szt., który rozdano przed kościołem.Zawody Strzeleckie Skarżysko - Bernatka      12 listopad 1993r.

O godz. 10-tej rozpoczęły się zawody strzeleckie w strzeleniu z karabinka sportowego kbks pomiędzy 3 oddziałami: I Oddział Skarżysko (T.Sikory), II Oddział Skarżysko (A.Bąka), III Oddział Suchedniów w trzech grupach "Strzelczynie", "Strzelcy" oraz "Orlęta".  W grupie "Strzelczyń" zwyciężyły dziewczęta z Oddziału II Skarżysko OSW, w grupie "Orląt" wygrały orlęta z Oddziału Suchedniów zajmując trzy pierwsze miejsca:
I - st orlak Seweryn Młodawski - 35 pkt.
II - orlak Tomasz Matysek - 19 pkt.
III - orlak Seweryn Przeworski - 16 pkt.
W grupie "Strzelców" pierwsze miejsce zajął Oddział Suchedniów, drugie Oddział II Skarżysko i trzecie Oddział I Skarżysko. Do zdobycia I miejsca przyczynili się st. strzelec Dariusz Karpiński zajmując I miejsce (45 pkt.) i chor. Tadeusz Woś zajmując II miejsce (42 pkt.), III miejsce zajął chor. Adam Bąk ze Skarżyska (41 pkt.).


Wigilia Skarżysko-Kam. - 28.12.1993r.

O godz. 17-tej w Parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kam. strzelcy Oddziału Skarżysko zgromadzili się na strzeleckiej Wigilii.
"Módl się o wiarę dla nas, o moc o wytrwanie,
Najświętsza Panno, która w Ostrej świecisz Bramie..."


18.01.1994r. - Spotkanie opłatkowe u Żołnierzy AK było bardzo miłym zaskoczeniem jak również przebiegło w przemiłej atmosferze. Dwa zespoły muzyczne umilały towarzystwo; zespół muzyczny p.Karpińskiego z Domu Kultury w Suchedniowie oraz Orkiestra Dęta p.Woźniaka, które to grały na przemian pieśni strzeleckie-legionowe, patriotyczne oraz kolendy. 
OBÓZ SZKOLENIOWY  - WAŁCZ - 199450 ROCZNICA WALKA 4 PUŁKU O PUŁAWY - 31.07.1994r. - 4.08.1994r.XXIX/14/ MARSZ SZLAKIEM I KOMPANI KADROWEJ 6-12.08.1994r.KRAKÓW - KIELCESpotkanie pokoleń: Czwartacy - Westerplatczycy, Czwartacy - Strzelcy OSW.

Bukówka - spotkanie Westerplatczyków ze Strzelcami.

Podczas mszy św. w kościele Św.Andrzeja w Suchedniowie z okazji poświęcenia nowej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Stefana Żeromskiego (10.09.1994r.). Od prawej Tadeusz Woś, Hubert Kozłowski Prezes Stowarzyszenia Ofiar Wojny

Przy wejściu do szkoły: od prawej Marian Zenon Żoładek, Tadeusz Woś.Msza św. w kościele parafialnym w intencji Ojczyzny.

Przemarsz ulicami miasta i złożenie kwiatów po pomnikami i tablicami pamiątkowymi.6.08.1995r. tego dnia część "Strzelców" wyruszyła na "Kadrówkę" a część na pielgrzymkę do Częstochowy. Na zdjęciu st.sierż. Ardadiusz Odelski prowadzi grupę "Suchedniów".Obchody 3 maja (1996r.)
O godz. 10-tej Msza św. w intencji Ojczyzny, a po niej przemarsz pod miejsca pamięci.

Złożenie wiązanek oraz zapalenie zniczy.


WYKUS - 14/16.06.1996r.

    Jak co roku w tych dniach na Wykusie odbył się zlot "Strzelców" z całej Polski.
  14.06 (piątek) - rozbicie obozu na terenie leśniczówki w Ratajach.
  15.06 (sobota) - godz. 10-ta rozpoczęło się szkolenie z musztry wszystkich oddziałów (ogólne). O godz. 14.30 wymarsz czwórkami na Wykus, gdzie odprawiono Mszę św. za poległych.
  16.06 - Msza św. w Wąchocku. Defilada przed pomnikiem "Ponurego". Zakończenie i powrót do swoich miast.


LETNIE ĆWICZENIA - 5.07.1996r.

    5 lipca część "Strzelców" i "Orląt" wyjechała na obozy. Reszta ćwiczyła na terenie OSiR-u. Większość ćwiczeń odbywała się na sprzęcie pływającym. 
    Na pożegnanie lata "Strzelcy" wraz z LOK-iem zorganizowali zawody strzeleckie o puchar Burmistrza. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. Nie brakowało emocji. Puchar zdobyła I reprezentacja "Strzelca" w składzie: Tadeusz Woś, Zbigniew Marzec, Arkadiusz Odelski. Drugie miejsce zajęła II reprezentacja "Strzelca": Seweryn Młodawski, Daniel Woś, Piotr Pasek.
   "Strzelcy" byli bezkonkurencyjni mimo bardzo dobrej obsady. Ponadto drużyna sportowa st.sierż. Piotra Klimorowskiego zdobyła III miejsce w piłce siatkowej mężczyzn.


MIKOŁAJ 96

     W tym roku "Strzelcy" organizowali Mikołaja dla dzieci specjalnej troski w Suchedniowie.
CZĘSTOCHOWA - 18.03.2001r.

      W dniu 18.03.2001r. na zaproszenie Związku Piłsudczyków, gościliśmy na pięknej uroczystości w Częstochowie, na poświęceniu Sztandaru Związku Piłsudczyków RP Oddział w Częstochowie.


WYKUS 16/17.06.2001r.

Nasi Strzelcy:
oddz. Suchedniów
oddz. Kraków
oddz. Gdańsk
oddz. Twiedza Modlin

oraz Nasi Goście: 
Przedstawiciele Związku Zawodowego "Sierpień 80" z przewodniczącym Danielem Podrzyckim oraz Posł na Sejm RP Mariusz Olszewski. Towarzyszą nam dwa piękne sztandary: ZS"Strzelec"R-W-N oraz Związku Zawodowego "Sierpień 80".


OBÓZ LETNI - BRENNA - 23-29.07.2001r.Uczestnicy obozu (od prawej strony): mł.insp. Daniel Woś, druż. Magdalena Kutwin, sek. Katarzyna Stolpe, chor. Tomasz Świtek, druż. Sławomir Synowiec, sek. Marcin Herman, (górny rząd) członkowie organizacji "Sierpień 80".


KAMIEŃ MICHNIOWSKI 22/23.09.2001r. - BYTOWANIE     Naukę wspinaczki prezentują: chor. Tomasz Świtek oraz mł.insp. Daniel Woś.


OLSZYNKA GROCHOWSKA

ZGRUPOWANIE Z.S."STRZELEC" R-W-N 01-05.05.2002r.

      Zgrupowanie odbyło się na terenie Ośrodka Kultury Sportu i Rekraacji budowanym przez ZS"STRZELC" R-W-N oraz S.T.P.O.
    Celem zgrupowania była budowa sanitariatów oraz przygotowanie do funkcjonowania ośrodka. 
  W zgrupowaniu uczestniczyła młodzież z następujących miejscowości i organizacji:
    - Warszawa - S.T.P.O.
    - Kraków - licealna klasa o profilu wojsk.
    - Kraków - ZS"STRZELEC" R-W-N
    - Kobiury - ZS"STRZELEC" R-W-N
    - Skarżysko-Kam. - ZS"STRZELEC" R-W-N
    - Bliżyn - ZS"STRZELEC" R-W-N
    - Suchedniów - ZS"STRZELEC" R-W-N


KRAKÓW - SKAWINA 18/19.05.2002r.

    W upalne niedzielne popołudnie 19 maja, zebrani w kościele skawinianie z trudem powstrzymywali łzy wzruszenia, kiedy pod koniec liturgii Irena Anders, wdowa po generale Władysławie Andersie, zaśpiewała razem z harcerzami "Czerwone maki na Monte Cassino". Msza w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego była częścią dwudniowych uroczystości obchodzonych w 58 rocznicę bitwy pod Monte Cassino, a związanych z poświęceniem odnowionej Harcerskiej Izby Pamięci Narodowej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie im. gen. Władysława Andersa. 


BRZEZINY

64. rocznica rozstrzelania polskich Patriotów na Brzasku. 27.06.2004r.